نصب Installation

ژانویه 29, 2016

بعد از تنريما مربوط به Setup سيستم و بالا آوردن سيستم از روي مديا مربوط به نصب به ترتيب مراحل زير را انجام
مي دهيم:

سرور اختصاصی  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19