ورود به پنل کاربری || عضویت در سایت

نصب Installation

ژانویه 29, 2016

بعد از تنريما مربوط به Setup سيستم و بالا آوردن سيستم از روي مديا مربوط به نصب به ترتيب مراحل زير را انجام مي دهيم: سرور اختصاصی  

Continue reading

مراحل نصب


به طور کلي نصب يک سرور سه مرحله را در برمي گيرد: 1. Pre Installation 2. Installation 3. Post Installation :1 Pre Installation عبارت است از کارهايي که يک ادمين...

Continue reading

آموزش نصب لينوکس RedHat


RedHat از نرر روشهاي نصب 9 سيستم عامل کاملا انعطاف پذيري مي باشد.و چندين نوع نصب موجود مي باشد گواهی ssl )1 نصب از طريق CD )0 نصب از...

Continue reading

بررسی runlevel در لينوکس


ببينيم لينوکس را وقتي روشن ميکنيم در چه شرايطي قرار ميگيرد؟ سيستمعامل لينوکس به مح بالا آمدن در يکي از حالا زير قرار دارد: 0) shut down runlevel0 1)...

Continue reading

Master boot record


کوچکترين برنامهاي است که در حافره قرار مي گيرد و تست مقدماتي را انجام ميدهد که اگر هم ه چ ي ز درس ت باش د سرور اختصاصی  ...

Continue reading

بررسیfile System و اضافه کردن Hard Disk به سيستم لینوکس

ژانویه 24, 2016

ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ Hard اﺿﺎﻓﯽ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ. ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺤﻮهﯾﺬﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ...

Continue reading

طریقه نصب آپاچی


آپاچي بسته نرمافزاري ميباشد که بر روي خادم نصب شده و از طريق پروتکل HTTP با مرورگر ارتباط برقرار مينمايد. مشابه آپاچي ما IIS را در مايکروسافت داريم هاست...

Continue reading