آموزش لینوکس سرور مجازی تعریف function در لینوکس

آوریل 15, 2017

تعریف function در لینوکس

ما در زبانهای برنامهنویسی میتوانیم Function تعریف نماییم در bash لینوکس هم می توانیم. به عنوان مثال می خواهیم به

جای فرمانdate حرف t که مخفّف تاریخ است را به کار ببریم.به این صورت عمل می کنیم:

[[email protected]~]$ t

{

date

}

حال اگر بزنید t میبینید که به شما تاریخ را میدهد. پس میتوانیم Function هم بنویسیم.

alias

فرمان دیگری که داریم و به منرور تعیین اسم مستعار به کار میرود alias میباشد.

سرور مجازی 

[[email protected]~]$ alias z = date

حال اگرz را بزنیم میبینیم که تاریخ را نمایش میدهد.

[[email protected]~]$ z

تا اینجا متوجه شدیم که ما با یک shellیا پوستهای روبه رو هستیم که هم فرمانهای داخلی را متوجه میشود و هم فرمان ها ی

خارجی را. میتوان به آن alias داد و Function تعریف کرد.

پس ما متوجه شدیم که میتوانیم گارسن را با نظر خودمان هدایت کنیم.

Command completion

در لینوکس ما completion command داریم یعنی اگر شما یک حرف ویا چند حرف اول یک فرمان را بزنید و سپس کلید

Tab را فشار دهید تمامی فرمانهایی که با آن حروف شروع میشوند را میبینید.

به عنوان مثال فقط بزنید d و کلید Tab را فشار دهید میبینید تمام فرمانهایی که با حرف d کلید Tab+d شروع میشوند را

برای شما میآورد و به شما میگوید مثالً من 181 فرمان دارم که با حرف d شروع میشوند، اگرyes را بزنیم اسم فرمانها را می

دهد. کاربرد این زمانی است که فرمان خیلی طولانی باشد.

یک تابع با نام طولانی تعریف می کنیم:

سرور اختصاصی 

[[email protected]~]$ zzzzzTTTzzzzz 

{

date

}

حال اگر zz بزنیم و Tab را فشار دهیم bash کاملش را میآورد.

در لینوکس میشود چند تا فرمان را در یک خط زد:

[[email protected]~]$ type cd; date; cal

فرمانها با ; از هم جدا شوند.

cal

فرمان دیگری نیز داریم به نام cal که تاریخ را به ما میدهد و البتهcal man به ما تاریخ را هم درس میدهد.

[[email protected]~]$ man cal