بررسی دایرکتوری ها در لینوکس سرور مجازی

می 2, 2017

چارت سازمانی لینوکس

بررسی دایرکتوری/

این دایرکتوری rootیا ریشه مبنای سیستم فایل لینوکس است. از نظر منطقی کلیه دایرکتوری ها و فایل های لینوکس صرف

نظر از محل فیزیکی آنان در این دایرکتوری قرار دارند.

وقتیcdبه/ را میزنیم به ریشه اصلی لینوکس میرویم جایی که ریشه ی همه ی دایرکتوری های دیگر زیر آن قرار دارند یعن ی از

بالا به لینوکس و دایرکتوری ها و فایلهای داخل آن نگاه میکنیم.

[[email protected]~]$ cd /

[[email protected]/]$ ls-l

drwxr-xr-x2root 4096 Aug 4 16:15 bin…. دایرکتوری مشخصات

سرور مجازی 

اگر در سمت چپ ترین مکان کاراکتر d بود یعنی دایرکتوری است. و اگر – منها بود یعنی این آبجکت فایل است.

..12 :حجم دایرکتوری

Bin :نام دایرکتوری

تعریف علمی دایرکتوری اینست که دایرکتوری فایلی است که توسط سیستم عامل خوانده و نوشته میشود. در لینوکس مودم فایل

است کار شبکه، کار صدا و … فایل هستند.

تجهیزا جدید ساختار فایلهایشان استاندارد است. اگر در گوگل rhs را جستجو کنید به شما میگوید که اگر میخواهید یک

دستگاهی بسازید چطور فایلتان را بچینید.

بررسی دایرکتوریbin

این دایرکتوریشامل تعداد زیادی از utilityهای لینوکس است. این utilityها، دستورا در دسترس سیستم عامل لینوکس

هستندیعنی بسیاری فرمانهایی که در لینوکس به کار می گیریم زیر این دایرکتوری قرار دارند. این دستورا به فرمت

binaryهستند و به همین دلیل نام این دایرکتوری را binگذاشته اند.بسیاری از فرمان های لینوکس مانند

 tar,more,ls,cp,catو… در این دایرکتوری قرار دارند.

حال میخواهیم زیر دایرکتوریbin برویم و فایلهای زیر آن را بررسی کنیم:

[[email protected]/]$ cd /bin

[[email protected]/bin]$ ls –l | less

فایلهای این دایرکتوری به طور مفصل در آموزش مطرح می شود.

 

:اگر از شما پرسیدند یک فرمانbuiltin هست یا نه؟ اگر فقط type را بزنید کافی نیست و یک a –که مخفّف all به معن ی

همه میباشد هم باید بگذاریم که همه را نمایش دهد.

سرور اختصاصی 

[[email protected]~]$ Type -a cd

Cd is a shell builtin

/bin/cd

cd حتماً builtin نیست بلکه هم میتواند builtin باشد و هم خارجی.