بررسی دایرکتوریlib سرور مجازی

می 27, 2017

بررسی دایرکتوریlib

این دایرکتوری حاوی فایل های کتابخانه برای کلیه برنامه های ذخیره شده در دایرکتوری های /sbin/و /bin/از جمله ماژول

های قابل بارگذاری درایو که مورد نیاز راه اندازی لینوکس است می باشد.

[[email protected]~]$cd /lib

[[email protected]]$ls –l

تعداد زیادی فایل میبینیم که در اکثر آنها so داریم کهso مخفّف object shared است که به اشتراک گذاشته میشود و در

 

اختیار همه برنامه ها قرار میگیرد. که مترادف آن در ویندوز DLL است.

سرور مجازی

از کجا بفهمیم که مثالً فرمانDate چه library هایی را مصرف کرده است؟ این فرمان را میزنیم:

سرور اختصاصی

[[email protected] ~]$ ldd /bin/date

 linux-gate.so.1 => 0x00ea8000

 librt.so.1 => /lib/librt.so.1 0x00c78000

 libc.so.6 => /lib/libc.so.6 0x008dd000

 libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 0x00a54000

 /lib/ld-linux.so.2 0x008ba000

به شما میگوید که چه lib هایی را استفاده میکند. چیزی که مهم است در لینوکس ورژن Ldd ها است همان شمارهایکه در

جلویso ها نوشته شده است.linux-dedicated-server