بکارگیری خصوصیات فرمانها در سرور مجازی لینوکس

آوریل 16, 2017

بکارگیری خصوصیات فرمانها در سرور مجازی لینوکس

فرمانهایی که در لینوکس داریم دارای خصوصیاتتی می باشند که مشخص میکند آن فرمان با چه خصوصیاتی اجرا شود به نام

option که با – dash شروع میشود وحرف اول option مورد نظر و یا– و ل ت کامل اسم option.

مثالً در فرمانdate برای اینکه ساعت جهانی را ببینیم باید optionهایی را در جلوی آن قرار دهیم به این صورت :

[[email protected]~]$ date -u

برای اینکه بگوییم امروز چندم ماه است:

[[email protected]~]$ date +%d

حال میخواهیم اوّل ساعت را بدهد بعد روز ماه را بدهد:

[[email protected]~]$ date +%H %a

w

فرمانی که به عنوان اولین فرمان رسمی در آموزش بررسی میکنیم فرمانw است:

[[email protected]~]$ man w

این فرمان ساعت و تعداد کاربرانی که در شبکه هستند و login هستند را نمایش میدهد و این فرمان را بیشتر Admin به ک ار

میگیرد. فرمانwho نیز بسیار شبیه به w است و علاوه بر آن همچنین میگوید که سرور چه زمانیup شده است.

[[email protected]~]$ who -b

و برای اینکه ببینیم چه Id user هایی لاگین هستند:

hosting-hostcupon1

who -q[[email protected]~]$

و اگر بزنیم m -who اطلاع خودمان را میدهد که چه زمانی لاگین کرده ایم و

در خروجی هم به معنایstream terminal pseudo میباشد که ایستگاه پایانی دروغی میباشد و اگر فرمانtty را بزنیم به

ما میگوید که شماره pts ما چند است.

id

فرمان بعدی هم که کار می کنیم id می باشد که اطلاعتی راجع به اینکه در کدام گروه عضو هستید وچه شماره id ایی دارید به

شما می دهد.

سرور مجازی

[[email protected]~]$ id

uid=506n.pardis gid=502 groups=502

finger

فرمان بعدیfinger نیز مانند id است که اطلاعتی راجع به userid ش ما نشان میدهد و برای تغییر دادن یا وارد کردن

اطلاع خودتان فرمانchfn را بزنید.

[[email protected]~]$ finger

[[email protected]~]$ chfn

در این قسمت قصد داریم که با انجام یک تمرین و کار روی یک فایل فرمانهای جدید را یاد بگیریم:

copy

برای شروع کار فرمانcopy را یاد میگیریم :

[[email protected]~]$man cp

فرمان کپیcp فایل مورد نظر ما را در مقصد کپی میکند:

[[email protected]~]$ cp /tmp/ namef .

 مقصد اسم فایل/ منبع/

در این مثالمقصد کپی ما که با نقطه مشخص شده دایرکتوری جاریDirectory Current می باشد.

سرور اختصاصی 

با این فرمانیک فایل به نام namef را کپی کرده و به خانه ی خود بردهاید و اگر فرمانls را بزنیم میبینیدکه در لیست فا یلها ی

شما در خانه خودتان اضافه شده است.

[[email protected]~]$ ls

حال روی این فایل تمرین حل میکنیم.

cat

فرمان دیگری که داریم cat است که محتویات فایل را نشان میدهد:

[[email protected]~]$ cat namef

میبینیم که این فایل سه فیلد اطلاعتی می باشد:

name last name score

فایل: عبارت است از تعدادی رکورد و رکورد عبارت است از تعدادی فیلد و جدول تعدادی سطر دارد و سطر تعدادی فیلد دارد.

1 تمرین اوّل اینست که ثبت احوال از ما میخواهد اسامی را ایمیل کنیم؟

ما میخو اهیم نام را جدا کنیم وبه وسیله فرمانcut اسامی را جدا میکنیم.

cut

[[email protected]~]$ man cut

قبالً هم گفتیم فرمان داریم و دم فرمان و اگر خصوصیات درون ] [ بود اختیاری است ولیاگر نه به این معنی است که حتما باید

آنها را در کنار فرمان بگذاریم.پس Cut میآید و دم خودش را میبیند.

[[email protected]~]$ cut -c1-10 namef

از کاراکتر 1 تا12 فایل Namef را به ما میدهد. اگر بین c1 و 12 فاصله بگذاریم دم جدا میشود و اشکال پیش میآید چون دو

تا دم میشود.حال اگر enter بزنیم نام را میبینیم.

C در اینجا مخفف character به معنی ستون می باشد که هر ستون جاییک کاراکتر می باشد. از سمت چپ میشمارد به

تعدادی که مشخص کردیم.

mail

فرمان بعدی که درس میدهیم و برای ادامه تمرین نیاز داریم فرمانmail ا ست. فرمانmail از ما سه چیز را برا ی ارسال یک

نامه که مقصد، موضوع و محتوا است میخواهد.

برای ارسال یک نامه به Admin این فرمان را میزنیم.

[[email protected]~]$ Mail root

Subject Hi …

Content…

Ctrl+D

Cc:

میپرسد آیا میخواهی کپی از نامه را به کسی بدهی؟به عنوان مثال id user خودتان را وارد کنید و اگر هم نه که خالی رد

کنید. حال اگر فرمانmail را بزنیم میبینیم اگر ایمیلی داشته باشیم نمایش می دهد.

[[email protected]~]$ mail

بر اساس تئوری فان نیومن هر process حداقل یک ورودی میخواهد و حداقل هم دو خروجی دارد. به ورودیinput standard می گویند و بهدو خروجیoutput standardو error standardمیگویند.