تفاوت متغیر و متغیر محیطی در لینوکس

فوریه 12, 2016

متغيرهاي محيطي، متغيرهايي هستند که از parent به child به ارث ميرسند. فرماني که متغيرهاي محيطي را نشان ميدهد
Env ميباشد که مخفّف Environment به معناي محيط ميباشد.
[[email protected]~]$ env | less
اين نيز به عبارتي شجره نامه لينوکس ما را به ما ميدهد،
[[email protected]~]$pstree | less
متغير shell يعني اينکه در shell ميشود متغير تعريف کرد حالا اگر این متغي ر را Export  کنید می شود متغیر محيطي.
Shell آفريننده است. مولّد است و همه نرم افزارها را با خود دارد.

مت يرهاي shell به هيچ کس به ارث نميرسد