خطای IIS

دسامبر 5, 2015

چرا دامنه https://www.mydomain.ir که در کنترل پنل اضافه کردم خطای IIS میدهد؟

 

پاسخ:

در این مورد  باید گفت که ظاهرا IIS وب سایت مربوطه در حالت stop قرار دارد که باید start گردد.