خطای There is a duplicate ‘system.web.extensions/scripting/scriptResourceHandler’ section defined

دسامبر 5, 2015

پیام خطای There is a duplicate ‘system.web.extensions/scripting/scriptResourceHandler’ section defined

 

این خطا مرتبط با فایل web.config  و نحوه تنظیم ان می باشد برای حل ان بصورت زیر عمل نمایید

وارد هاست خود شده و فایل مذکور را باز نمایید

خط زیر را پیدا نمایید و کامل ان را حذف نمایید

sectionGroup name=”scripting” type=”System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35

همچنین تگ SectionGroup را نیز حذف نمایید

فایل را ذخیره نمایید