روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس

آگوست 14, 2017

روشهای فشرده سازی
ابتدا یک فایل بزرگ به نام large را همه کپی میکنیم که روی آن عملیا فشرده سازی را تست کنیم.
[[email protected]~]$cp /tmp/large.
[[email protected]~]$ l -h large
.است human readable مخفف h
1 فضای کمتری روی دیسک میگیرد.
0 انتقال اطلاع سریعتر است در سرور مجازی لینوکس
gzip
اولین فشردهسازی که میخوانیم gzip است.
[[email protected]~]$ man gzip
[[email protected]~]$ gzip large
[[email protected]~]$ file large.gz
برای باز کردن یک فایل از حالت gzip میتوان از gunzip استفاده کرد ولی حرفهایتر است که به این صورت بنویسیم:
[[email protected]~]$ gzip -d large.gz
دومین روش :zip

سرور اختصاصی
[[email protected]~]$ zip large.zip large
اسم فایل بعد از اینکه zipشد، میشود را zip.large.
[[email protected]~]$ file large.zip
سوّمین روش: bzip2
[[email protected]~]$ bzip2 large
bzip2 بهترین روش برای فشرده سازی است. چون اوّلsort میکند و بعد zip میکند.
برای اینکه بفهمیم هر کدام از این روشها چقدر زمان و چقدر cpu مصرف کردهاند فرمانtime را میزنیم:
[[email protected]~]$ time bzip2 large
[[email protected]~]$ time gzip large
[[email protected]~]$ time zip large.zip large
روش های دیگری هم برای فشرده سازی داریم مثالrar و arj هم روش هایی برای فشرده سازی هستند.
[[email protected]~]$ man Rar
[[email protected]~]$ rar large
[[email protected]~]$ arj large