روشهای فشرده سازی در سرور مجازی لینوکس

آگوست 14, 2017

روشهای فشرده سازی
ابتدا یک فایل بزرگ به نام large را همه کپی میکنیم که روی آن عملیا فشرده سازی را تست کنیم.
[n.pardis@lpi1~]$cp /tmp/large.
[n.pardis@lpi1~]$ l -h large
.است human readable مخفف h
1 فضای کمتری روی دیسک میگیرد.
0 انتقال اطلاع سریعتر است در سرور مجازی لینوکس
gzip
اولین فشردهسازی که میخوانیم gzip است.
[N.pardis@Lpi1~]$ man gzip
[N.pardis@Lpi1~]$ gzip large
[N.pardis@Lpi1~]$ file large.gz
برای باز کردن یک فایل از حالت gzip میتوان از gunzip استفاده کرد ولی حرفهایتر است که به این صورت بنویسیم:
[N.pardis@Lpi1~]$ gzip -d large.gz
دومین روش :zip

سرور اختصاصی
[N.pardis@Lpi1~]$ zip large.zip large
اسم فایل بعد از اینکه zipشد، میشود را zip.large.
[N.pardis@Lpi1~]$ file large.zip
سوّمین روش: bzip2
[N.pardis@Lpi1~]$ bzip2 large
bzip2 بهترین روش برای فشرده سازی است. چون اوّلsort میکند و بعد zip میکند.
برای اینکه بفهمیم هر کدام از این روشها چقدر زمان و چقدر cpu مصرف کردهاند فرمانtime را میزنیم:
[N.pardis@Lpi1~]$ time bzip2 large
[N.pardis@Lpi1~]$ time gzip large
[N.pardis@Lpi1~]$ time zip large.zip large
روش های دیگری هم برای فشرده سازی داریم مثالrar و arj هم روش هایی برای فشرده سازی هستند.
[N.pardis@Lpi1~]$ man Rar
[N.pardis@Lpi1~]$ rar large
[N.pardis@Lpi1~]$ arj large