ساخت فايل از خروجی يک فرمان لینوکس

ژانویه 18, 2016

حالا ميخواهيم ببينيم اگر بخواهيم محتويا يک فايل را به جاي اينکه نمايش دهيم در يک فايل بريزيم چ ه ک ار ي باي د انج ام دهيم: هاست لینوکس [[email protected]~]$ cat namef> a بنابراين براي اينکه خروجييک فايل را به جاي اينکه نمايش دهيم در فايلي نگه داريم از علامت > يعني redirection استفاده مي کنيم. با اين دستوريک فايلي درست شد به اسم a و محتويا namef داخل آن است. فقط اسامي را در فايلي به نام name بريزيد: [[email protected]~]$ cut-c1-10namef > name فقط نام خانوادگي را در فايلي به نام family بريزيد: [[email protected]~]$ cut -c18-30 namef > family اگر دو تا علامت > داشته باشيم يعني> >به چه معني مي باشد؟ يعني اگر فايلي به نام family در مثال بالا وجود دارد در انتهاي آن اضافه ميکند و محتويا فايل قبليت يير نمي نمايد ولي اگ ر فايل وجود نداشته باشد فايل family را خودش مي سازد.