لینوکس در سرور مجازی قسمت اول

آوریل 5, 2017

شروع کار با لینوکس در سرور مجازی
مثالی که برای توضیح و تشریح سیستم عامل لینوکس در نظر گرفتیم مثال یک رستوران است. شما وقتی که وارد یک رستوران
میشوید گارسن میآید و به شما سرویس میدهد.در لینوکس هم شما به محظ اینکه userId تان را می دهید  و بعد از آن
password را میدهید یک گارسن میآید و به شما prompt را میدهد.به عنوان مثال prompt ای که به من میدهد به این
صورت میباشد:
[[email protected]~]$

سرور مجازی و سرور اختصاصی

اول اسم userId شما است که با آن login کرده و به سرور وصل شدید سپس یک علامت@ میآید به این معنی که می
خواهد اعلام کند کجا هستید و بعد نام سروری که به آن متصل هستید که اسم سرور آموزش ما LPI1 میباشد.
و علامت ~ به این معنی است که شما در خانهی خودتان هستید. در لینوکس هر فردی که loginمیکند میرود داخل خانه ی
خودش و علامت $هم نشانه یprompt استاندارد لینوکس است.
Id UserمخصوصAdminمدیر root میباشد و میتواند فعالیتهای سیستمی را انجام دهد و تغییرات اساسی روی سیستم
ایجاد کند و promptاستاندارد آن نیز به صورت # میباشد. علامت # گارسن مخصوص root است و به شما prompt میدهد و
میگوید چه چیزی میخواهید. اگر علامت prompt را نبینیم به این معنی است که سرویسی نمی توانید بگیرید.