مراحل بعد از نصب لینوکس

فوریه 11, 2016

 

در اين مرحله وارد قسمت پاياني مراحل نصب يعني Post Installation مي شويم و
چند مورد از کارهايي که طبق توافق نامه ي اوليه لازم است انجام شود را اجرا مي
نماييم.
به عنوان مثال:
 تعريف گروه
 تعريف User ID
 Configure کردن کار شبکه
 تعريف Printer
مراحل انجام اين موارد به ترتيب شرح داده مي شود
1 
 2
3
 
4
5
6
7
 
8
9
10
 
101
و اینگونه مراحل نصب لینوکس به پایان می رسد