ّبررسی دایرکتوری ها در لینوکس سرور مجازی

می 3, 2017

بررسی دایرکتوریboot

این دایرکتوری حاوی هسته لینوکس و دیگرفایل هایی است که مورد نیاز برنامه Manager boot GRUBاست. این هسته و

فایل های دیگر می توانند در هر دایرکتوری نیز قرار گیرند به این دلیل که فایلهای زیر این دایرکتوری فقط یک کپی از فایلهای

اصلی است ولی به طور مرسوم آنها را در این دایرکتوری قرار می دهند.

حال به سراغ دایرکتوریboot میرویم:

[[email protected]/]$ cd /boot

[[email protected] /boot]$ ls-l

دایرکتوریboot دایرکتوریی است که فایلهایی که سیستم عامل را بالا میآورند زیر آن قرار دارند.

سرور مجازی 

در لینوکس هسته ی اصلی و همهکاره vmlinuz میباشد. که تمام مدیریتها را انجام میدهد، این فایل executable است و

زیر این دایرکتوری قرار دارد.

[[email protected]/boot]$ file vmlinuz-2.6,18-194.e15

Is executable file ….

فرمانunameبه ما اطلاع kernel را میدهد و چه تاریخی و چه ساعتی و اسم کامپیوتر را به ما میدهد.

[[email protected]~]$ uname -a

فایل دیگری که داریم map.systemمیباشد که به شما میگوید kernel از چه اجزایی تشکیل شده است.

پس یادمان باشد که زیر دایرکتوریboot نرمافزارهای مربوط به سیستم عامل است اگر سیستم عامل بالا نیامد یادمان باشد این

فایلها را باید بررسی کنیم.

بررسی فایلهای زیر دایرکتوریbootو نحوه ی بالا آمدن سیستم را به طور کامل در c2-lpi بررسی میکنیم.

بررسی دایرکتوریhome

محل قراردادی دایرکتوری خانگی کلیه کاربران. مانند دایرکتوری خانگی /pardis.n/home/برای کاربری به نامpardis.n

[[email protected]~]$ cd /home

به محظ اینکه شما userId تعریف میکنید زیر دایرکتوریhome برای آن Id userیک دایرکتوری درست میشود.

[[email protected]]$ ls-l

در زمان کار هر وقت به هر دایرکتوری دیگری جز خانه ی خودمان رفتیم برای اینکه به خانه ی خودمان بر گرد یم این فرمان را

میزنیم.سرورمجازی

[[email protected]~]$ cd

وقتیفرمانزیر را میزنیم به ما میگوید که کجا هستیم و مسیر جاری که ما در آن هستیم را به ما می دهد.

[[email protected]~]$ pwd