ورود به پنل کاربری || عضویت در سایت

بررسیfile System و اضافه کردن Hard Disk به سيستم لینوکس

ژانویه 24, 2016

ﻣﺒﺤﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ Hard اﺿﺎﻓﯽ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ. ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺤﻮهﯾﺬﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ...

Continue reading

طریقه نصب آپاچی


آپاچي بسته نرمافزاري ميباشد که بر روي خادم نصب شده و از طريق پروتکل HTTP با مرورگر ارتباط برقرار مينمايد. مشابه آپاچي ما IIS را در مايکروسافت داريم هاست...

Continue reading

توانايی های rpm مختص root


سرور مجازی   ادمين ) root ( با فرمان rpm خيلي کارها ميتواند انجام دهد: – مشاهده ليست محتويا بسته نرمافزاري – مشاهده ليست همه محتويا بستههاي نرمافزاري –...

Continue reading

Red hat package Manager


سرور اختصاصی   براي شروع فرض کنيد يک نرمافزار به نام sin داريد و ميخواهيم به يک فرد ديگر هم اي ن ن رم اف زار را ب ده...

Continue reading

نکات سخت افزاری Hardware


سرور اختصاصی   زير proc تعداد زيادي دايرکتوري عددي و فايل سختافزاري داشتيم. تعداديفرمان داريم که اطلاعا را از proc ميخوانند. )1 يکي از آنها فرمان dmidecode است که...

Continue reading

نحوه ی گرفتن backup


هاست لینوکس ميخواهيم يک فايل A=100k را کپيکنيم و از آن back up بگيريم. يک فايل backup از سه قسمت تشکيل شده است: Header file A Trailer CRC Header...

Continue reading