ورود به پنل کاربری || عضویت در سایت

بررسی سيگنال ها


يک برنامه وقتي ميآيد در حافره بايد آنقدر محکم باشد که از بين نرود. يکي از عواملي که يک برنامه را متوقف ميکند و يا مي- کشد ctrl+c است....

Continue reading

ويرايشگر vim

ژانویه 18, 2016

ما تا اينجا تعداديفرمانياد گرفتيم ولي گاهي اوقا شما نياز داريد يک فايل را ت يير دهيد و يا تنريماتي که م د نررت ان اس ت را اعمال...

Continue reading

جستجوی فايل


اگر در لينوکس بخواهيم يک فايل را جستجو کنيم مثلا فايلي با نام مشخص که مي دانيم چند حرفي و يا با يک حرف مشخص ي هاست شروع مي...

Continue reading

بررسی دايرکتوریlib


اﯾﻦ داﯾﺮﮐﺘﻮري ﺣﺎوي ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در داﯾﺮﮐﺘﻮري ﻫﺎي sbin//و bin//از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﺎژول ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎرﮔﺬاري دراﯾﻮ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز راه اﻧﺪازي ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ...

Continue reading

ساخت دايرکتوری


براي ساختن دايرکتوري در لينوکس از فرمان mkdir استفاده ميکنيم البته ساخت دايرکت ور ي در لين وکس ي ک limitation هاست ویندوز ایران دارد و آن اينست که...

Continue reading

بررسی دايرکتوری home


محل قراردادي دايرکتوري خانگي کليه کاربران. مانند دايرکتوري خانگي /home/n.pardis/ براي کاربري به نام n.pardis هاست لینوکس [[email protected]~]$ cd /home به مح اينکه شما userId تعريف ميکنيد زير دايرکتوري...

Continue reading

بررسی دايرکتوری boot


اين دايرکتوري حاوي هسته لينوکس و ديگرفايل هايي است که مورد نياز برنامه GRUB boot Manager است. اين هسته و هاست لینوکس ایران فايل هاي ديگر مي توانند در...

Continue reading