ورود به پنل کاربری || عضویت در سایت

بررسی دايرکتوری /

ژانویه 18, 2016

اين دايرکتوري root يا ريشه مبناي سيستم فايل لينوکس است. از نرر منطقي کليه دايرکتوري ها و فايل هاي لينوکس صرف سرور اختصاصی حرفه ای نرر از محل فيزيکي...

Continue reading

فايل passwd


در لينوکس فايلي داريم به نام passwd که تمام userId ها در آن ثبت شدهاند و به اين صور ميتوانيم محتويا آن را ببينيم: هاست [[email protected]~]$ less /etc/ passwd...

Continue reading

pipe file

ژانویه 16, 2016

در ادامه حل تمرين بايد از pipe file استفاده ميکنيم که standard input را به standard output مي برد به طور کل ما گواهینامه ssl زماني از pipe استفاده...

Continue reading

command competion


در لينوکس ما command completion داريم يعني اگر شما يک حرف ويا چند حرف اول يک فرمان را بزنيد و س پس کل ي د سرور اختصاصی Tab را...

Continue reading

تعريف function در لينوکس


ما در زبانهاي برنامهنويسي ميتوانيم Function تعريف نماييم در bash لينوکس هم مي توانيم. به عنوان مثال مي خواهيم ب ه ایمیل تبلیغاتی جاي فرمان date حرف t که...

Continue reading

فرامين لينوکس


history فرمان history تمام فرمانهايي را که شما زديد با تاريخ و ساعت در يک پايگاه داده نگه ميدارد.لينوکس از نرر امنيتي در س ط ح سرور اختصاصی بالايي...

Continue reading